Toimintakertomus 2019

Pirkanmaan Voimia Oy:n ensimmäinen toimintavuosi on takana. Nyt voimme todeta, että me – yhtiön henkilöstö, omistaja-asiakkaat ja sidosryhmät – todella onnistuimme yhdessä ja teimme yhtiön ensimmäisestä vuodesta menestyksellisen. Yhtiö jatkaa kehittymistä ja kasvua yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ruokaa ja puhtautta tarvitaan aina.

Toimitusjohtajan tervehdys

Pirkanmaan Voimian toiminta alkoi vakaalta pohjalta ateria- ja puhtauspalveluiden siirryttyä huolellisesti valmistellun ja onnistuneesti läpiviedyn yhtiöittämisprojektin jälkeen katkoitta uuden yhtiön hoidettaviksi, mikä loi erinomaiset edellytykset jatkaa Voimian palvelutarjonnan ytimeen kuuluvien ateria- ja puhtauspalveluiden suunnitelmallista kehittämistä.

Yhtiö tarjoaa vuosittain noin 12 miljoonaa ateriaa muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja ikäihmisten asumispalveluissa sekä huolehtii tilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä yli 400 kiinteistössä. Yhtiö aloitti toimintansa Tampereen Voimia liikelaitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ateriatoimintojen yhdistyttyä osakeyhtiöksi liiketoimintasiirrolla 1. tammikuuta 2019.

Voimian strategia

Edellä mainittujen palveluiden jatkuvuus oli yhtiön ensimmäisen toimintavuoden ensisijainen tehtävä. Tämä ohella päivitimme Voimian strategian. Enemmän kuin unelma onnesta -strategian kehittämisen painopistealueina ovat liiketoimintamallin uudistaminen, vastuullisuus sekä kasvu Pirkanmaan alueella. Uudistettu strategia tulee näkymään lähivuosina muun muassa entistä tehokkaampana tuotantorakenteena, moderneina digitaalisina palvelukanavina, uusina liiketoiminta-avauksina, yhä syvenevänä toiminnan eettisyytenä ja yhteiskuntavastuuna sekä merkittävinä panostuksina henkilöstön hyvinvointiin.

Asiakaslaatu

Asiakaslaatu säilyi yhtiöittämisen jälkeen hyvällä tasolla sekä tiiviin asiakasyhteistyön että sujuvana jatkuneen asiakaspalvelun ansiosta, mikä näkyi vuoden aikana sekä laatukatselmuksissa että asiakkaiden päivittäispalautteissa. Selkeä muutos asiakastyytyväisyydessä tapahtui potilasruokailussa, jossa tyytyväisyys parani kaikilla osa-alueilla. Tyytyväisimmät siivouspalveluiden asiakkaat löytyivät päiväkodeista, liikuntapaikoilta ja kulttuurikohteista kuten museoista. Yhtiö jatkaa ja kehittää tulevaisuudessakin suunnitelmallista työtään asiakasyhteistyön sekä yhteisen laadunseurannan saralla.

Toiminnan yhtiöittäminen näkyi positiivisesti myös Pirkanmaan Voimian henkilöstömittareissa. Voimian henkilöstökyselyn tuloksista laskettu omistautumisindeksi, joka kertoo henkilöstön halusta ponnistella yhteisten tavoitteiden eteen, säilyi yhtiössä hyvällä tasolla.

Jotta yhtiö voisi palvella jatkossa entistä laajempaa asiakaskuntaa, uudistettiin yhtiön osakassopimusta siten, että uusien kuntaomistajien mukaantulo yhtiöön mahdollistui − neuvottelut yhtiön osakkuudesta käynnistettiinkin useamman lähikunnan kanssa. Omistuspohjan laajentaminen luo Pirkanmaan Voimialle uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Uusille omistajille osakkuus taas luo mahdollisuuden hyötyä alan edelläkävijän kumppanuudesta.

Esa Sairanen, Toimitusjohtaja, Pirkanmaan Voimia Oy

Ateriapalvelut

Ateriapalveluissa menestymisen avaintekijöitä ovat loppuasiakkaiden tarpeiden tunteminen, tehokas tuotantoverkko sekä osaava henkilöstö. Tuotantorakenteen kehittämiseksi ja tuotantokapasiteetin varmistamiseksi rakennettu tilapäinen tuotantokeittiö Kattila aloitti toimintansa alkuvuonna 2019. Kattilassa valmistetaan päivittäin noin neljätuhatta ateriaa useille kouluille ja päiväkodeille. Keittiön ruoanvalmistustapa vähentää merkittävästi ateriatuotannon ympäristövaikutuksia, pesuainekuormitusta sekä veden kulutusta. Tuotantokeittiön mahdollistama kuljetusten lukumäärän vähentäminen näkyy myös kuljetuspäästöjen pienenemisenä. Myös hoitoalan ateriapalveluissa alettiin uudistaa tuotantorakennetta ja valmistautua uuden cook and chill -tuotantotavan käyttöönottoon.

Liiketoimintamallin uudistamiseen ja keskitettyyn ateriatuotantoon tähtäävän, Kattilaa merkittävästi suuremman tuotantokeittiö Voiman Padan hankesuunnitelma ja toteutussuunnittelun aloittaminen hyväksyttiin yhtiön hallituksessa joulukuussa 2019. Padan tarkoitus on turvata koulu- ja päiväkotiruokailun tuotantokapasiteetti Tampereella, parantaa tuotannon tehokkuutta, työolosuhteita ja asiakaslähtöisyyttä sekä huomioida entistä kattavammin ateriatuotannon ympäristövaikutukset.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut täydentävät Voimian ateriapalveluita ja mahdollistavat yhä laajemman palvelutarjonnan. Voimian puhtauspalveluissa testattiin vuoden kuluessa laajasti muun muassa robottiteknologiaa, joka vaikuttaa myönteisesti sekä puhtauspalveluiden tuottavuuteen että henkilöstön työhyvinvointiin robotin korvatessa ihmisen raskaan, toistuvan ja mekaanisen työn tekijänä.

Robottikokeilujen ohella Voimia uudistaa toimintatapojaan myös muilla puhtauspalvelun osa-alueilla. Kesästä 2019 asti Pyynikin ja Tesoman uimahallit on pidetty puhtaana Voimian ja sen puhtauspalvelukumppanin yhteistyönä: uudenlaisen monituottajamallin mukanaan tuomia hyötyjä ovat olleet yhä parempi laatu sekä aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Voimia tuottaa merkittävän määrän puhtauspalveluita yhteistyökumppaniensa kanssa ja myötävaikuttaa siten välillisesti Tampereen ja sen lähiseudun työmarkkinaan ja liike-elämään. Voimian päättyneen tilikauden aikana tekemät puhtauspalveluhankinnat kumppaneiltaan olivat yhteensä yli seitsemän miljoonaa euroa.

Turvallisuuteen ja ekologisuuteen liittyvät asiat huomioidaan puhtauspalveluissamme erityisen tarkasti. Voimian oman tuotannon puhtauspalvelut saivat alkuvuodesta 2019 oikeuden käyttää Joutsenmerkkiä, mikä edellyttää tiukkojen elinkaariajatteluun perustuvien ympäristövaatimusten täyttämistä: merkkiä tuotteelle tai palvelulle myönnettäessä arvioidaan muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kiinteä osa Voimian arkea ja se otetaan laajasti huomioon kaikilla toiminnan osa-alueilla: yhtiö ja sen edeltäjät ovat jo vuosia näyttäneet omalla esimerkillään tietä julkisen sektorin vastuullisuuden saralla. Voimialle myönnettiin joulukuussa 2018 ympäristöjärjestelmä Ekokompassin sertifikaatti. Edellä jo mainittu Joutsenmerkin käyttöoikeus myönnettiin oman tuotannon puhtauspalveluille huhtikuussa 2019 ja Pirkanmaan Voimia on ensimmäinen julkisen sektorin toimija, jonka palvelu sai merkin käyttöoikeuden Suomessa.

Elokuusta 2019 lähtien kaksikymmentä tamperelaista koulua ja päiväkotia on ollut mukana kokeilussa, jossa tarjotaan kasvisruokaa päivittäin toisena ateriavaihtoehtona. Kasvisruokapilotin tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria kasvispainotteiseen syömiseen, joka on sekä terveellistä että ympäristövastuullista. Pilotin antaman kokemuksen myötä kasvisruokatarjonta vakiintuu kaikkiin Tampereen kouluihin ja päiväkoteihin vuoteen 2022 mennessä.

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Tampereen Sarka Oy palkitsi Pirkanmaan Voimian
syksyllä 2019 hyvästä yhteistyökumppanuudesta, jonka aikana Voimia on osoittanut merkittävää yhteiskuntavastuuta edistämällä pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä.

Voimia on sitoutunut vastuullisuuteen myös raaka-ainehankinnoissaan ja yhtiö suosii
kotimaisia ruoka-aineita aina kun se on mahdollista. Hankinnoissa huomioidaan elintarvikkeiden jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyvät näkökohdat. Voimia on sitoutunut #häkitön -tavoitteeseen: vuoden 2020 aikana siirrytään käyttämään vähintään lattiakanalassa elävien vapaiden kanojen munia ja kananmunavalmisteiden osalta tavoite täyttyy vuoteen 2025 mennessä.

Tarja Alatalo, Liiketoimintajohtaja

Tietohallinto

Palvelutuotannon johtamista kehitettiin vuoden aikana siirtymällä tuotannonohjauksesta laajempaan toiminnanohjaukseen. Lasten ja nuorten ateriapalveluissa otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä Aromin uusi versio.

Uusi Aromi vastaa liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin virtaviivaistamalla ja digitalisoimalla prosesseja. Keskitetty suunnittelu- ja palvelumalli ohjaa toimipisteitä ja kumppaneita toimimaan yhdessä dynaamisemmin ja kustannustehokkaammin. Aromin ennustava analytiikka auttaa jatkossa ennakoimaan menekkiä, jotta hävikkiä syntyisi mahdollisimman vähän. Järjestelmän hyödyntämä data tukee entistä tehokkaammin ravitsemussuositusten mukaisen terveellisen ruokavalion suunnittelua ja ekologista tapaa tuottaa ruokapalvelua.

Asiakastarpeet liittyen erityisruokavalioihin, allergioihin tai vaikkapa ruuan koostumukseen voidaan huomioida ketterästi Aromin reseptisuunnittelussa, mikä tekee aterioista aina turvallisia. Järjestelmän käyttöä laajennetaan vuoden 2020 aikana lasten ja nuorten ateriapalveluista vaiheittain Voimian muihin asiakasryhmiin.

Tuomas Vepsäläinen, Tietohallintopäällikkö

Henkilöstö

Keväällä 2019 toteutetun työterveyskyselyn mukaan Pirkanmaan Voimian henkilökunnan
työvire oli hyvällä tasolla. Syksyllä 2019 toteutetun henkilöstökyselyn mukaan Pirkanmaan
Voimia Oy:n henkilökunnasta 75 prosenttia oli tyytyväisiä organisaatioon työpaikkana: erityisiksi vahvuuksiksi kyselyssä nousivat asiakas- sekä esimiestyö.

Uuden strategian myötä yhtiössä aletaan toteuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja työkyvyn kokonaisvaltaiseen parantamiseen tähtäävää Hyvinvoinnin lähettiläät – kehitysohjelmaa, jonka kulmakivinä ovat uudenlaisen yrityskulttuurin jalkauttaminen osaksi voimialaista arkea, henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistaminen, henkilöstön terveyteen ja turvallisuuskulttuuriin panostaminen, esimiestyön vahvistaminen sekä osaamisen kehittäminen. Kehittämispanostus tullee näkymään tulevaisuudessa muun muassa aiempaa alhaisempina sairauspoissaoloina, työn tuottavuuden kasvuna sekä aivan uudenlaisen työkulttuurin esiinnousuna.

Satu Ollikainen, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Talous

Pirkanmaan Voimian ensimmäisen tilikauden liikevaihto, 61,8 miljoonaa euroa, toteutui suunnitelman mukaisena. Tilikauden kannattavuus toteutui tavoitetta parempana liikevoiton oltua 0,7 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta. Myös Voimian taloudellinen asema kehittyi tilikauden aikana suunnitelman mukaisesti: yhtiön omavaraisuusaste oli tilinpäätöshetkellä 31,9 prosenttia ja oman pääoman tuotto 12,9 prosenttia. Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvänä läpi tilikauden.

Yhtiön investoinnit saavuttivat tilikaudella suunnitelman mukaisen tason yhteenlaskettujen investointien oltua 1,1 miljoonaa euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinnit (1,0 miljoonaa euroa) kohdistuivat strategian mukaisesti asiakaslaadun parantamiseen ja keväällä tuotantonsa aloittaneen tuotantokeittiö Kattilan varustamiseen. Aineettomien investointien osalta yhtiössä jatkettiin Aromi-järjestelmän kehittämistä sekä tuotantokeittiö Voimian Padan hankesuunnittelua.

Liisa Eerola, talouspäällikkö

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.