Voimian Padan kameravalvonnan henkilörekisteri

Voimian Padan kameravalvonnan henkilörekisterin tiedot 

 1. Rekisterin nimi
Pirkanmaan Voimia Oy:n Padan kameravalvonnan henkilörekisteri 

 2. Rekisterinpitäjä
Pirkanmaan Voimia Oy, y-tunnus 2938704-2  

3. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot
Joni Talvitie, Johtaja, ICT
Pirkanmaan Voimia Oy
Kalevantie 2, 33100 Tampere
Puhelin 045 651 5376 

 4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Sanna Penttilä, Tuotantopäällikkö
Pirkanmaan Voimia Oy
Kalevantie 2, 33100 Tampere
Puhelin 050 588 1986 

 5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Joni Talvitie, Johtaja, ICT
Pirkanmaan Voimia Oy
Kalevantie 2, 33100 Tampere
Puhelin 045 651 5376
Sähköpostiosoite tietosuojavastaava@voimia.fi 

 6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pirkanmaan Voimia Oy:n (myöhemmin Pirkanmaan Voimia) keskitetyn tuotantoyksikkö Padan kiinteistöturvallisuuden varmentaminen, omaisuuden suojaaminen, väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen, henkilöturvallisuuden varmistaminen, turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen, työtapaturman tai työturvallisuudelle uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen, kulunvalvonta ja työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen. 

 7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu 

  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän oikeuteen suojata ja valvoa rekisterinpitäjän omaisuutta sekä huolehtia rekisterinpitäjän kiinteistöjen ja tilojen turvallisuudesta. Kameravalvonta on järjestetty siten, ettei se loukkaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa enempää kuin on rekisterinpitäjän määrittelemien käyttötarkoitusten perusteella tarpeen. Rekisteröityjen oikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän oikeutettua etua. 

 Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

 Rekisterissä olevat henkilötietoryhmät 

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat: 

  • Teknisen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla syntynyt valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva- ja ääniaineisto mukaan lukien tallennusaika ja tallennuspaikka 
  • Aineiston perusteella laaditut raportit 

 9. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus ja henkilötietojen vastaanottajat

Pirkanmaan Voimian toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja Pirkanmaan Voimian lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa (esim. kameravalvonnan järjestäminen). Pirkanmaan Voimialle palveluita tuottavilla kolmansilla tahoilla saattaa olla pääsy tietoihin (esim. tekninen ylläpito). Ulkopuolisilla palveluntuottajilla ja kolmansilla tahoilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa tai ylipäänsä muihin kuin sopimuksessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Heidät on velvoitettu sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. 

 Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti viranomaisille. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on peruste tietojen saamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä Tampereen kaupungin omien organisaatioiden välillä liiketoiminnan ja kaupungin organisaatioiden yhdessä suorittamien tehtävien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

 Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. 

 10. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit

Tallenteet säilytetään huolellisesti siten, että niihin pääsy on vain valtuutetuilla henkilöillä. Säilytysaika on keskimäärin 14 vrk. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika. Tallennuslaitteita ja tallenteita säilytetään valvotuissa tiloissa ja niitä pääsee käsittelemään vain valtuutetut henkilöt 

 11. Rekisterin tietolähteet

Kameravalvonnanrekisterin tiedot on saatu tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvista kameroista. 

 Tietolähteet toimivat EU:ssa. Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille. 

 12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Pirkanmaan Voimialla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. 

 Manuaalinen, henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä. 

 Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot ovat suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Pirkanmaan Voimian päätelaitteet, tietoverkot ja palvelimet on suojattu palomuurein ja muiden asianmukaisten teknisten järjestelmien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Henkilötietoja sisältävä sähköinen aineisto poistetaan pysyvästi järjestelmästä säilytysajan päättymisen jälkeen. 

 Pirkanmaan Voimia edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta tietosuojalainsäädännön mukaisia toimenpiteitä käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajat ovat salassapitovelvollisia ja työntekijöiden henkilötietoja sisältävien järjestelmien tulee olla suojattu ajantasaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

13. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on kerätty rekisteriin ja vaikuttaa siihen, miten niitä käytetään. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vas-tauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneel-lisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu tilanteissa, joissa käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollen-kaan. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu tilanteissa, joissa oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeusperusteet on kerrottu tämän selosteen seitsemännessä kohdassa ”Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste”.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Kohdassa 13 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Pirkanmaan Voimialle postitse tai sähköpostilla tietosuojavastaavalla sähköpostiosoitteeseen tietosuojavastaava@voimia.fi. Yksilöi pyynnössä, minkä tiedon haluat poistaa tai korjata ja millä perusteella. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

Mikäli tieto- tai korjauspyyntö koskee toisen rekisterinpitäjän rekisterissä olevia tietoja, Pirkanmaan Voimia siirtää pyynnön kyseiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä arvioi, miten oikeudet soveltuvat kussakin tilanteessa.

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.