Eettiset toimintaperiaatteet ja vastuullisuuspolitiikka

Pirkanmaan Voimia Oy:n eettiset periaatteet ohjaavat jokaisen voimialaisen toimintaa niin johdossa kuin palvelutuotannon arjessa sekä suurina että pieninä tekoina ja valintoina. Periaatteet ohjaavat toimintaa kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, mistä asiasta on kyse, kenen kanssa asioidaan tai millaisessa tilanteessa asiointi tapahtuu.  

Eettiset periaatteet ovat enemmän kuin lain, ohjeiden tai määräysten noudattamista: ne takaavat toimintamme korkean laadun ja kertovat, mikä toiminnassamme on hyväksyttävää ja mikä taas ei. Toimintaperiaatteet varmentavat omalta osaltaan myös toimintamme tuloksellisuutta. 

Voimian keskeiset eettiset periaatteet: 

  • Noudatamme voimassa olevia säännöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita
  • Toimimme tuloksellisesti, avoimesti ja rehellisesti
  • Toimimme vastuullisesti
  • Toimimme reilusti ja arvostaen

Edellytämme kumppaniemme jakavan eettiset periaatteet kanssamme soveltuvin osin. 

Noudatamme voimassa olevia säännöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita 

Noudatamme toiminnassamme lakeja ja asetuksia emmekä salli väärinkäytöksiä. Noudatamme taloudenpidossamme kansallisia lakeja ja suosituksia. Pidättäydymme toimista, jotka ovat tai joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa henkilökohtaisten ja yhtiön toimintaan liittyvien etujen kanssa. Emme anna tai vastaanota lahjuksia tai ole muutoin lahjottavissa. 

Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Huolehdimme yksityisyydensuojasta henkilötietojen käsittelyssä. Ylläpidämme henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista. Otamme tietosuojan ja -turvan tärkeyden huomioon kaikessa toiminnassamme sekä palveluiden kehityksessä. 

Toimimme tuloksellisesti, avoimesti ja rehellisesti 

Noudatamme taloudenpidossamme huolellisuutta ja käytämme verovaroja vastuullisesti asiakkaidemme sekä omistajiemme etuja silmällä pitäen. Kehitämme toimintaamme, tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle kaikissa toiminnoissamme. Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.  

Olemme vuorovaikutuksessamme ja viestinnässämme avoimia sekä rehellisiä. Tarjoamme ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja palveluistamme. Emme vääristele emmekä peittele tosiasioita. Edistämme asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia jatkuvalla vuoropuhelulla, palautetta keräämällä sekä tyytyväisyystutkimuksin.  

Toimimme vastuullisesti  

Kannamme vastuun siitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme. Meille kestävä kehitys on toiminnan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Huomioimme kestävän kehityksen näkökohdat kokonaisvaltaisesti palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa palvelutuotantoketjun alusta loppuun saakka.  

Lisäämme ympäristö- ja ilmastomyönteisten raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä. Teemme vastuullisia hankintoja ja huomioimme hankintakriteereissämme muun muassa eläinten hyvinvoinnin. Ennalta-ehkäisemme syntyvän jätteen määrää ja haitallisia ympäristövaikutuksia työskentelemällä oikeilla menetelmillä ja välineillä sekä lajittelemalla. Vältämme toiminnassamme kaikkea hukkaa ja hävikkiä.  Luovutamme tähderuokaa hyväntekeväisyyteen ja haemme uusia ratkaisuja hävikkiruoan hyödyntämiseksi. Koulutamme henkilöstöämme ymmärtämään ympäristötyön merkityksen ja minimoimaan toimintamme ympäristökuormituksen. Käymme keskustelua ja pyrimme lisäämään myös asiakkaidemme ymmärrystä ympäristöarvoista ja -teoista.  

Edistämme yhteiskuntavastuuta työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä henkilöitä toimialallemme. Autamme asiakasta tekemään ravitsemuksellisesti täysipainoisia ratkaisuja päivittäin hyvinvoinnin tueksi. Tuotamme turvallisia palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Toimimme reilusti ja arvostaen 

Kohtelemme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme reilusti ja edistämme tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme. Emme suosi ketään emmekä anna ennakkokäsitysten vaikuttaa toimintaamme. Emme hyväksy syrjintää, lapsityövoiman käyttöä, minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia. Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja työntekijöidemme vapautta järjestäytyä ammatillisesti.  

Haluamme varmistaa, että henkilöstömme saa työskennellä turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä. Kehitämme työhyvinvointia ja työturvallisuutta järjestelmällisesti. Emme salli epäasiallista käytöstä, kiusaamista tai häirintää missään muodossa.  

Vuorovaikutuksemme perustuu luottamukseen ja arvostukseen. Opimme organisaationa virheistä emmekä etsi syyllisiä. Emme loukkaa tarkoituksellisesti ketään puheilla, eleillä emmekä teoilla. Niin henkilöstömme, asiakkaamme kuin yhteistyökumppanimmekin voivat esittää oman näkemyksensä turvallisesti. 

Käyttäydymme arvokkaasti ja muita kunnioittaen myös sosiaalisessa mediassa.  

Periaatteiden noudattaminen ja valvonta 

Eettisten periaatteiden noudattaminen on jokaisen voimialaisen vastuulla. Periaatteiden valvonta on osa päivittäistä johtamistyötämme, minkä ohella arvioimme ja raportoimme periaatteiden noudattamista osana kuukausittaista ja vuosittaista sisäistä valvontaa. Myös lakisääteiset prosessit varmentavat omalta osaltaan periaatteiden noudattamista. 

Kuka tahansa työntekijä tai kolmas taho voi ilmoittaa nimettömästi vastatoimia tai muita negatiivisia seuraamuksia pelkäämättä Voimian eettistä ilmoituskanavaa käyttäen eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä tai rikkomisesta. Ilmoitukset tutkitaan asianmukaisesti ja aiheellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.  

Eettinen ilmoituskanava

Eettinen ilmoituskanava on työkalu yhtiömme sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseen, ja toimintamme eettisyyden ja vastuullisuuden varmentamiseen.

Edellytämme koko yhtiöltämme ja kaikilta työntekijöiltä, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteitamme ja yhtiötämme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijämme tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö perustellusti epäilee yhtiömme tai työntekijämme toiminnan lainvastaisuutta, väärinkäytöstä tai eettisten periaatteidemme rikkomista, tulee asiasta tehdä välittömästi ilmoitus yhtiöllemme, joko työntekijän esihenkilölle, sopimus- tai asiakasvastaavalle, henkilöstö- ja lakiasiainjohtajalle tai muulle johdolle.

Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös eettisen ilmoituskanavan kautta. Eettinen ilmoituskanava on ulkoisen yhteistyökumppanimme tarjoama turvallinen palvelu, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä luottamuksellisesti ja joko anonyymisti tai omalla nimellä. Toivomme asian selvittämisen tehokkuuden varmentamiseksi, että ilmoitukset tehtäisiin ensisijaisesti nimellä, mutta pakollista tämä ei ole. Ota ilmoituskanavan antama kirjautumiskoodi talteen, jotta voit palata ilmoitukseesi, seurata sen käsittelyä ja vastata mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Eettisen ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne tutkitaan yhtiön asiaa koskevan toimintaohjeen ja tutkintaprosessin mukaisesti. Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Voimiassa toimii eettinen ohjausryhmä, joka vastaa tutkinnan asianmukaisuudesta ja päättää tutkinnan suorittaneiden esityksestä tarvittavat jatkotoimet.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseen, laskutukseen liittyviin selvityspyyntöihin tai muihin vastaaviin yhtiön normaaliin toimintaan liittyviin kysymyksiin. Tällaisia ilmoituksia ei tutkita väärinkäytöksiä tai lainvastaisuuksia koskevien ilmoitusten tutkintaprosessia noudattaen.

Eettinen ilmoituskanava

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.