Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on kerätty rekisteriin ja vaikuttaa siihen, miten niitä käytetään. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vas-tauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneel-lisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu tilanteissa, joissa käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollen-kaan. Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu tilanteissa, joissa oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeusperusteet on kerrottu tämän selosteen seitsemännessä kohdassa ”Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste”.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Kohdassa 13 mainittuja oikeuksia voi toteuttaa lähettämällä pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna Pirkanmaan Voimialle postitse tai sähköpostilla tietosuojavastaavalla sähköpostiosoitteeseen tietosuojavastaava@voimia.fi. Yksilöi pyynnössä, minkä tiedon haluat poistaa tai korjata ja millä perusteella. Pyyntöön vastataan yhden (1) kuukauden sisällä.

Mikäli tieto- tai korjauspyyntö koskee toisen rekisterinpitäjän rekisterissä olevia tietoja, Pirkanmaan Voimia siirtää pyynnön kyseiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä arvioi, miten oikeudet soveltuvat kussakin tilanteessa.

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.