Koronasta kasvun polulle

Voimia suuntasi vuoteen 2021 luottavaisena siihen, että koronapandemian suurimmat toiminnalliset sekä taloudelliset vaikutukset olivat jääneet edellisvuoden harmiksi. Ja niin kävikin: yhtiön liikevaihto palautui päättyneellä tilikaudella likimain pandemiaa edeltäneelle tasolle ja toiminnan suunnitelmallista kehittämistä jatkettiin normaalisti.

Kansallisen hyvinvointialueuudistuksen vaiheittainen varmistuminen loi merkittäviä kehitysnäkymiä yhtiön toimintakenttään. Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin nimitti Voimian hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden valmistelusta vastaavaksi tahoksi Voimian vakiintuneesta in house -asemasta johtuen.

Poikkeusoloista normaaliin työjärjestykseen palautuminen sekä hyvinvointialuemuutoksen lopullinen vahvistuminen mahdollistivat myös yhtiön strategian päivittämisen. Jo aiemmin vahvistettujen strategisten tavoitteiden rinnalle nostettiin entistä vahvemmin yhtiön tahto kasvaa.

Esa Sairanen

Esa Sairanen
Toimitusjohtaja

Palvelukyky vahvistui

Vuoden 2021 alusta liiketoimintaa uudelleenorganisoitiin entistä asiakaslähtöisempään suuntaan hyvin tuloksin. Asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta sekä ateria- että puhtauspalveluissa. Voimian vahvuuksiksi koettiin asiakaspalvelu, hyvä ruoka, uudet tuotantotavat ja yhdessä kehittäminen.

Koronalla oli edelleen pienempiä paikallisia vaikutuksia toimintaan. Yhtiö sai kuitenkin positiivista palautetta ketterästä toiminnastaan ja joustavasta asiakastarpeisiin vastaamisesta koko pandemian ajalta.

Reilu kolme viikkoa kestäneen etäkoulun aikana Tampereen koululaisille jaettiin 15 000 ateriakassia.

Tuotantorakenteen uudistaminen jatkui

Joulukuussa 2020 alkanut tuotantokeittiö Voimian Padan rakentaminen jatkui koko vuoden 2021 ajan. Pata tulee tuottamaan alkuvaiheessa noin 33 000 ateriaa päivässä ja sen käyttöönotto mahdollistaa yhtiön kasvun ja laajentumisen. Padan tuotantokäyttö alkaa vaiheittain syksyn 2022 aikana.

Katso dronevideolta, miltä Padan työmaa näytti marraskuussa 2021!

Hoivasegmentin tuotantorakenteen uudistaminen jatkuu edelleen tavoitteena varmistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ateriapalveluiden sujuva haltuunotto sekä laadukas ateriatuotanto.

Vastuullisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Voimia tavoittelee ilmastopäästöjen vähennystä 30 prosentilla vuoteen 2028 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteet painottuvat ravitsemussuositustenkin mukaisesti kasvipohjaisten raaka-aineiden, kalan ja siipikarjan käytön lisäämiseen sekä punaisen lihan käytön vähentämiseen. Päiväkotien ja koulujen ruokalistoille saatiin Sydänmerkki.

Tutustu Voimian ympäristötiekarttaan!

Lapsia ja nuoria innostettiin mukaan kasvisruokailun kehittämiseen julistamalla Kasvisruoka mun makuun -kisa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kurkkaa koulukeittiöön! Jotta koulukeittiö tulisi tutuksi koulunsa aloittaville, tehtiin lapsille ja vanhemmille video kouluruuan valmistamisesta ja kouluruokailusta Lamminpään koulussa.

Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin tulos nousi 13 prosentilla edellisvuodesta useissa asiakasryhmissä tapahtuneista positiivisista muutoksista johtuen. Ruokakasvatukseen panostaminen näkyi myönteisesti sekä päivähoidon että alakoulun tuloksissa ruokailuhetken merkityksen kasvuna. Lähitoreilla ruokailevien asiakkaiden määrä nousi ja ruokatoiveet tehostetussa palveluasumisessa huomioitiin aiempaa paremmin. Voimia on edelleen mukana myös alueellisen ravitsemissuunnitelman päivitystyössä sekä Tampereen hyvinvointityöryhmässä.

Voimia myönsi Oriveden kaupungille Hyvinvoinnin kehittäjäkumppani -tunnustuksen.

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Voimian ateria- ja puhtauspalveluille Avainlippu- tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja työllistävästä palvelusta. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa ja suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta on oltava vähintään 50 prosenttia.

Yhtiössä otettiin käyttöön eettiset toimintaperiaatteet sekä vastuullisuuspolitiikka, jotka ohjaavat jokaisen voimialaisen toimintaa. Periaatteiden keskiössä ovat säännösten ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen, tuloksellinen, avoin ja rehellinen toiminta, vastuullisuus sekä reilut ja toisia arvostavat toimintatavat.

Jo vuonna 2019 lanseerattua Hyvinvoinnin lähettiläät -kehitysohjelmaa jatkettiin mm. henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastustoimintaa sekä hyvinvointia tukemalla.

Digitalisaatio, viestintä ja kehittyvä palvelutuotanto

Toiminnanohjausjärjestelmä Aromi14:n käyttöönotto jatkui hoivasegmentillä sekä keskitettyä ateriatuotantoa palvelevan valmistuksenosion kehitystyöllä. Myös digitaalinen tuotannonohjaus otti vuoden aikana askeleita eteenpäin: yhtiössä aloitettiin sähköisen omavalvonnan käyttöönotto ja puhtauspalvelun digitaalisen toiminnanohjauksen valmistelu.

Uusien kohderyhmien tavoittamiseksi perustettiin Voimian Instagram-kanava, joka laajentaa entisestään Voimian sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa viestintää.

Voimian viestinnän saavutettavuutta parannettiin edelleen. Voimia.fi-sivustosta tehtiin digipalvelulain edellyttämä saavutettavuusseloste ja sivustolle luotiin myös sähköinen palautekanava saavutettavuuspalautteen jättämistä varten.

Talous

Pirkanmaan Voimian liikevaihto vuonna 2021 oli 61,6 miljoonaa euroa ja se toteutui 3,4 miljoonaa euroa (+5,8 %) edellisvuotta korkeampana. Koulujen ja oppilaitosten koronasuluilla tai etäopetuspäätöksillä ei ollut vuonna 2021 yhtä merkittävää välitöntä vaikutusta yhtiön myyntiin kuin vuonna 2020. Edellisvuoteen verrattuna elpymistä tapahtui niin ateriapalvelumyynnissä (+7,1 %) kuin puhtauspalveluissakin (+5,2 %).

Yhtiön tilikauden liikevoitto oli 0,51 miljoonaa euroa. Voimian taloudellinen asema kehittyi tarkastelujaksolla suotuisasti omavaraisuusasteen noustua edellisvuoden 38,5 prosentista tilinpäätöshetken 40,0 prosenttiin. Investoinnit tilikaudella olivat 4,2 miljoonaa euroa.

Ruokalistat

Tarjoamme ravitsevaa, monipuolista ja maukasta ruokaa päivittäin sadoissa päiväkodeissa, kouluissa, palvelukeskuksissa ja lounasravintoloissa eri puolilla Pirkanmaata. Täältä näet ruokalistamme!

Miten onnistuimme?

Nappisuoritus vai huti – kerro meille! Kiitos, että autat meitä kehittämään toimintaamme.

Uutiskirje

Uutiskirjeemme ilmestyy muutaman kerran vuodessa ja kertoo hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ajankohtaisista kuulumisista Pirkanmaalla.